Visi dan Misi

Menjadi pusat pengurusan penyelidikan, perundingan inovasi dan pengkomersilan yang cemerlang selari dengan halatuju Univerisiti Pendidikan Sultan Idris
Mengurus aktiviti-aktiviti penyelidikan, perundingan, inovasi dan pengkomersilan dalam kontek untuk membangunkan modal insan agar selari dengan misi Universiti Pendidikan Sultan Idris