RESEARCH ETHICS MANAGEMENT

PENGENALAN ETIKA PENYELIDIKAN UPSI

JAWATANKUASA ETIKA PENYELIDIKAN UPSI

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (RMIC) telah membangunkan Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dengan

kelulusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Kali Ke-119 Bil.5/2018.

PEMATUHAN KEPADA ETIKA PENYELIDIKAN

Semua penyelidikan yang melibatkan;

• Penggunaan manusia sebagai subjek, penggunaan data dan rekod berkaitan manusia, atau;

• Penggunaan haiwan sebagai sampel kajian, atau/dan;

• Penggunaan organisma diubahsuai genetik (GMO) dan organisma diubahsuai hidup (LMO)

Nota: Permohonan dibuka mulai 1 Januari 2019

SIAPA YANG PERLU MEMOHON ETIKA PENYELIDIKAN

Semua penyelidik yang menjalankan penyelidikan berkaitan subjek manusia, haiwan dan biokeselamatan perlu mendapatkan kelulusan etika penyelidikan tertakluk kepada keperluan.

• Permohonan daripada pelajar pasca siswazah dan pelajar pra siswazah adalah digalakkan.

• Bagi penyelidikan yang sedang berlangsung, penyelidik boleh memohon kelulusan etika penyelidikan tertakluk kepada pengumpulan/pengutipan data

yang melibatkan subjek manusia/haiwan/biokeselamatan tersebut masih belum dilakukan.

SEBARANG PERTANYAAN EMAILKAN: etika.manusia@upsi.edu.my

LINK VIDEO BENGKEL ETIKA PENYELIDIKAN 

VIDEO BENGKEL ETIKA PENYELIDIKAN MANUSIA DALAM TALIAN (SIRI 2/2021)

VIDEO BENGKEL ETIKA PENYELIDIKAN

KALENDAR MESYUARAT DAN AKTIVITI

GARIS PANDUAN ETIKA PENYELIDIKAN

SLIDE PENGURUSAN PERMOHONAN ETIKA PENYELIDIKAN 

CARTA ALIR PERMOHONAN KELULUSAN ETIKA PENYELIDIKAN  UPSI 

PROSEDUR PERMOHONAN ETIKA PENYELIDIKAN 

CARTA ALIR PERMOHONAN PINDAAN SELEPAS KELULUSAN ETIKA 

CONTOH-CONTOH BORANG ETIKA

ETIKA PENYELIDIKAN MANUSIA

ETIKA PENYELIDIKAN HAIWAN

ETIKA PENYELIDIKAN BIOKESELAMATAN